Bootstrap 按钮组

按钮组允许多个按钮被堆叠在同一行上。当你想要把按钮对齐在一起时,这就显得非常有用。您可以通过 Bootstrap 按钮(Button) 插件 添加可选的 JavaScript 单选框和复选框样式行为。

下面的表格总结了 Bootstrap 提供的使用按钮组的一些重要的 class:

Class描述代码示例
.btn-group该 class 用于形成基本的按钮组。在 .btn-group 中放置一系列带有 class .btn 的按钮。
<div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-default">Button1</button>
   <button type="button" class="btn btn-default">Button2</button>
</div>
.btn-toolbar该 class 有助于把几组 <div class="btn-group"> 结合到一个 <div class="btn-toolbar"> 中,一般获得更复杂的组件。
<div class="btn-toolbar" role="toolbar">
  <div class="btn-group">...</div>
  <div class="btn-group">...</div>
</div>
.btn-group-lg, .btn-group-sm, .btn-group-xs这些 class 可应用到整个按钮组的大小调整,而不需要对每个按钮进行大小调整。
<div class="btn-group btn-group-lg">...</div>
<div class="btn-group btn-group-sm">...</div>
<div class="btn-group btn-group-xs">...</div>
.btn-group-vertical该 class 让一组按钮垂直堆叠显示,而不是水平堆叠显示。
<div class="btn-group-vertical">
  ...
</div>

基本的按钮组

下面的实例演示了上面表格中讨论到的 class .btn-group 的使用:

实例

<div class="btn-group"> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 1</button> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 2</button> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 3</button> </div>

结果如下所示:

基本的按钮组

按钮工具栏

下面的实例演示了上面表格中讨论到的 class .btn-toolbar 的使用:

实例

<div class="btn-toolbar" role="toolbar"> <div class="btn-group"> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 1</button> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 2</button> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 3</button> </div> <div class="btn-group"> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 4</button> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 5</button> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 6</button> </div> <div class="btn-group"> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 7</button> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 8</button> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 9</button> </div> </div>

结果如下所示:

按钮工具栏

按钮的大小

下面的实例演示了上面表格中讨论到的 class .btn-group-* 的使用:

实例

<div class="btn-group btn-group-lg"> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 1</button> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 2</button> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 3</button> </div> <div class="btn-group btn-group-sm"> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 4</button> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 5</button> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 6</button> </div> <div class="btn-group btn-group-xs"> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 7</button> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 8</button> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 9</button> </div>

结果如下所示:

按钮组的大小

嵌套

您可以在一个按钮组内嵌套另一个按钮组,即,在一个 .btn-group 内嵌套另一个 .btn-group 。当您想让下拉菜单与一系列按钮组合使用时,就会用到这个。

实例

<div class="btn-group"> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 1</button> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 2</button> <div class="btn-group"> <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 下拉 <span class="caret"></span> </button> <ul class="dropdown-menu"> <li><a href="#">下拉链接 1</a></li> <li><a href="#">下拉链接 2</a></li> </ul> </div> </div>

结果如下所示:

嵌套的按钮组

垂直的按钮组

下面的实例演示了上面表格中讨论到的 class .btn-group-vertical 的使用:

实例

<div class="btn-group-vertical"> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 1</button> <button type="button" class="btn btn-default">按钮 2</button> <div class="btn-group-vertical"> <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 下拉 <span class="caret"></span> </button> <ul class="dropdown-menu"> <li><a href="#">下拉链接 1</a></li> <li><a href="#">下拉链接 2</a></li> </ul> </div> </div>

结果如下所示:

垂直的按钮组