Foundation 网格 - 大型设备

上一章节我们介绍了中型设备和小型设备的网格布局,小型设备上使用的比例为 25%/75% (.small-3 和 .small-9),但在中型设备上使用的比例为 50%/50% (.medium-6 和 .medium-6):

<div class="small-3 medium-6 columns">....</div>
<div class="small-9 medium-6 columns">....</div>

在大型设备上我们推荐的比例为 33%/66%。

提示: 大型设备的屏幕尺寸定义大于 64.0625em。

大型设备上使用 .large-* 类。

现在我们在大型设备上添加两列:

<div class="small-3 medium-6 large-4 columns">....</div>
<div class="small-9 medium-6 large-8 columns">....</div>

解析

  • 小型设备两个列的比例为 25%/75% (.small-3.small-9)
  • 中型设备两个列的比例为 50%/50% (.medium-6.medium-6)
  • 大型设备两个列的比例为 33%/66% (.large-4.large-8)

实例

<div class="row">
  <div class="small-3 medium-6 large-4 columns" style="background-color:yellow;">
    <p>笨鸟先飞</p>
  </div>
  <div class="small-9 medium-6 large-8 columns" style="background-color:pink;">
    <p>笨鸟先飞</p>
  </div>
</div>

Note 注意: 要保证数列加起来是 12 列!

紧在大型设备上使用

以下实例中我们指定了 .large-6 类 (不是 .medium-* 和 .small-*)。这表明在大型设备上比例为 50%/50%。但在中型或小型设备上会水平堆叠 (100% 宽度):

实例

<div class="row">
  <div class="large-6 columns" style="background-color:yellow;">
    <p>笨鸟先飞</p>
  </div>
  <div class="large-6 columns" style="background-color:pink;">
    <p>笨鸟先飞</p>
  </div>
</div>